BAŞ SƏHİFƏ
E-MƏKTUB
KEÇİDLƏR
QEYDLƏR

TƏŞƏKKÜRLƏR
- prof. Q.KAZIMOV
- IATP
- WEBStudio.az

 

Q.Ş.Kazımov. Dil, tarix və poeziya.
Beş fəsildən ibarət olan bu kitabda müəllifin dil və onun mənşəyi, dilimizin tarixi, dialektologiya, türkologiya, müasir dil və dilin tədrisi problemlərinə dair məqalələri toplanmışdır. Burada oxucu, eyni zamanda, bir sıra müsahibələrlə, dilçilik ədəbiyyatının, yazıçılarımızın əsərlərinin ədəbi-estetik və linqvistik təhlili ilə, görkəmli adamların həyatından bəhs edən xatirə-yazılarla da tanış olacaqdır.

Rəyçilər: S.A.Sadıqova, filologiya elmləri doktoru; Z.Ş.Əsgərli, filologiya elmləri doktoru.
Elmi redaktoru: R.H.Eyvazova, filologiya elmləri doktoru.

  

SEÇİLMİŞLƏR

 


Ulu dilin yaranması və protodillərə parçalanması.Türk protodili /

Azərbaycan tarixi – 1: dövlət, etnogenez və dilimizin mənşəyi məsələləri /

Aşina və Azərbaycan /

Müasir Axısqa dilinin tədqiqi. /

Bir dərslik haqqında. /

Xalq poeziyasında daşlaşan tariximiz. /

Tariximizə, dilimizə məhəbbətlə./

Dilimizin bu günü. /

Nizami Cəfərov. «Azərbaycanşünaslığa giriş». /

Ağamusa Axundov. «Dil və ədəbiyyat» iki cilddə. /

Bədii ədəbiyyatda xüsusi adların komik təbiəti. /

T.İ.Hacıyev və K.N.Vəliyev. Azərbaycan dili tarixi (oçerklər və mətnlər). /

Nəriman Nərimanov – 125. /

Dəliliyin xeyiri. /

«Tiqana» /

Dədə Qorquda müraciətlə «Dədəm Qorqut» poeması. /

Alim ömrü. /

«İzahlı dilçilik lüğəti». /

«VII-VIII siniflərdə Azərbaycan dili dərsləri». /

«Azərbaycan dili»nin yeni nəşri. /

Qeydlər /


DİGƏRLƏRİ

 


AFTOBİOQRAFİYA /

ƏSƏRLƏRİNİN BİBLİOQRAFİYASI /

Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər) /

Sənət düşüncələri /

Dilimiz-tariximiz /

Müasir Azərbaycan dil /

Теория комического (проблемы языковых средств и приемов). Баку, «Тахсил», 2004 /

SÖZ DEYƏNLƏR

Cahid İsmayiloğlu | Etnik Tarihimize ve Dilimize Yeni Bakış Açısı (Türkçe) /

Cahid İsmayiloğlu | Etnik Tariximize ve Dilimize Yeni Baxış (Azeri Dilinde) /

 
 
MÜNDƏRİCAT | AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Elmi Şurasının 9 mart 2005-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən çap olunur [protokol №4].

Bir neçə söz

I. DİLİN MƏNŞƏYİ VƏ TARİXİ.DİALEKTOLOGİYA. TÜRKOLOGİYA

Ulu dilin yaranması və protodillərə parçalanması.Türk protodili
Azərbaycan tarixi – 1: dövlət, etnogenez və dilimizin mənşəyi məsələləri
Erkən orta əsrlərdə Azərbaycan xalqının və dilinin təşəkkülü
Kİ-SİKİL, yoxsa QIZOĞUL və ya qədim abidənin dilinin tədqiqi
Aşina və Azərbaycan.
Nüvədi yanğısı və ya toponimlərin yeni ömrü
Azərbaycan dilinin Azərbaycanın qərbində yerləşən qərib ləhcəsi
Tədqiqi mümkün olmayan şivələrin tədqiqi. Azərbaycan dilinin Çəmbərək və Karvansaray şivələri
Dilçi-etimoloq
Müasir Axısqa dilinin tədqiqi.

II, DİLİMİZİN QURULUŞU: FONETİKA, ORFOQRAFİYA, ORFOEPİYA, LEKSİKA, MORFOLOGİYA, CÜMLƏ VƏ MƏTN PROBLEMLƏRİ

Orfoepiyamız öyrənilir.
Bir dərslik haqqında.
«Əsas»ın işlənməsinə əsas vardır.
Bağlayıcısız tabeli mürəkkəb cümlələrin struktur-semantik xüsusiyyətləri.
Xalqın etno-linqvistik yaddaşı – ərazi toponimləri.
Xalq poeziyasında daşlaşan tariximiz.
Mətn dilçiliyi problemləri.
Tariximizə, dilimizə məhəbbətlə.
Ədəbi dilimizin sintaksisinə yeni baxış.
Mətn dilçiliyinin aktual problemləri.
-sa,-sə şəkilçisi, onun praforma və derivatlarının, qrammatik və üslubi xüsusiyyətlərinin tədqiqi.
Mətnin qurulma texnikası və semantik strukturu.
Dilimizin bu günü.
«Orfoqrafiya qaydaları»nın yeni layihəsi haqqında.
Nizami Cəfərov. «Azərbaycanşünaslığa giriş».
Müraciət bildirən sözlər.
Ağamusa Axundov. «Dil və ədəbiyyat» iki cilddə.
Rasim Qaraca ilə balaca bir dil söhbəti.

III. ƏDƏBİ DİL, BƏDİİ DİL, TƏNQİD VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

Bədii ədəbiyyatda xüsusi adların komik təbiəti.
Füzulidən praktikum.
T.İ.Hacıyev və K.N.Vəliyev. Azərbaycan dili tarixi (oçerklər və mətnlər).
Sənətkarın qüdrəti.
Müasirlik ruhu ilə.
Nəriman Nərimanov – 125.
Xalq sevgisi ilə.
Fizika ilə lirikanın vəhdəti.
Ürək dərdi, Vətən yanğısı...
Reyhan ətirli şeirlər.
Özü nisgilli, taleyi xoşbəxt şair.
Dəliliyin xeyiri.
Dünyamızın dərdləri.
Fəlsəfi düşüncənin, Şərq fəlsəfəsinin poetik ifadə vasitələri.
Xalq naminə, haqq-ədalət naminə.
Kövrək duyğular.
Həssas qəlbin kövrək duyğuları.
Şairin poeziya dili.
Poeziyanın şirin dili haqqında.
Mirzə İbrahimov və dilimiz.
«Tiqana»
Malik Rəcəbin «Həyat burulğanında» romanı və sosial-ictimai düşüncələr.
Dünyanı daha aydın görən şair.
Bir həyat romanında bir neçə roman və ya Hidayətin «Burdan min atlı keçdi» əsəri barədə düşüncələrim.
Dədə Qorquda müraciətlə «Dədəm Qorqut» poeması.
Gennən baxıb yanan könül.
Uzun ayrılıqdan sonra.
Şair Fərqanəyə məktub.

IV. MÜASİRLƏRİMİZ: DOĞMA VƏ YAXIN ADAMLAR

Alim ömrü.
Mənəvi xəzinəmizin yorulmaz toplayıcı və tədqiqatçısı.
Yetmişə bir qalanda.
«İllər onu özü ilə gələcəyə aparır».
Bu da mənim nəğməm.
50 ilin işığında.
Əziz dost, unudulmaz yoldaş.
Mənim tanıdığım Yasif
İnsan təbiəti və dilçilik.
Kolxoz rəhbəri.
İki il. Qiyasəddin Qeybullayev.
Bu da bir tale, bu da bir yazı.
Dialektologiya elminin veteranı.
Həyatın şair etdiyi adam.
Uzaq gələcəyin adamı.
Nə tez 50? .
Dağların gözünün yaşına baxma.


V. MƏKTƏB, TƏDRİS, DƏRSLİK

Müxtəlif qeydlər dəftəri.
«İzahlı dilçilik lüğəti».
Dilçilik proqramları.
Məktəb və ədəbi tələffüz.
«VII-VIII siniflərdə Azərbaycan dili dərsləri».
IV-VIII siniflərin Azərbaycan dili proqramı.
«Azərbaycan dili» – 7.
Xüsusi seminarların tədrisi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq yolları barədə.
Daha keyfiyyətli dərsliklər uğrunda.
Yeni proqramın sintaksis bölməsi.
«Azərbaycan dili»nin yeni nəşri.
Qeydlər

 

© 2006 Copyright WS Web Design Studio: www.webstudio.az mail@webstudio.az