BAŞ SƏHİFƏ
E-MƏKTUB
KEÇİDLƏR
QEYDLƏR

TƏŞƏKKÜRLƏR
- prof. Q.KAZIMOV
- IATP
- WEBStudio.az

 

Q.Ş.Kazımov. Dil, tarix və poeziya.
Beş fəsildən ibarət olan bu kitabda müəllifin dil və onun mənşəyi, dilimizin tarixi, dialektologiya, türkologiya, müasir dil və dilin tədrisi problemlərinə dair məqalələri toplanmışdır. Burada oxucu, eyni zamanda, bir sıra müsahibələrlə, dilçilik ədəbiyyatının, yazıçılarımızın əsərlərinin ədəbi-estetik və linqvistik təhlili ilə, görkəmli adamların həyatından bəhs edən xatirə-yazılarla da tanış olacaqdır.

Rəyçilər: S.A.Sadıqova, filologiya elmləri doktoru; Z.Ş.Əsgərli, filologiya elmləri doktoru.
Elmi redaktoru: R.H.Eyvazova, filologiya elmləri doktoru.

  

SEÇİLMİŞLƏR

 


Ulu dilin yaranması və protodillərə parçalanması.Türk protodili /

Azərbaycan tarixi – 1: dövlət, etnogenez və dilimizin mənşəyi məsələləri /

Aşina və Azərbaycan /

Müasir Axısqa dilinin tədqiqi. /

Bir dərslik haqqında. /

Xalq poeziyasında daşlaşan tariximiz. /

Tariximizə, dilimizə məhəbbətlə./

Dilimizin bu günü. /

Nizami Cəfərov. «Azərbaycanşünaslığa giriş». /

Ağamusa Axundov. «Dil və ədəbiyyat» iki cilddə. /

Bədii ədəbiyyatda xüsusi adların komik təbiəti. /

T.İ.Hacıyev və K.N.Vəliyev. Azərbaycan dili tarixi (oçerklər və mətnlər). /

Nəriman Nərimanov – 125. /

Dəliliyin xeyiri. /

«Tiqana» /

Dədə Qorquda müraciətlə «Dədəm Qorqut» poeması. /

Alim ömrü. /

«İzahlı dilçilik lüğəti». /

«VII-VIII siniflərdə Azərbaycan dili dərsləri». /

«Azərbaycan dili»nin yeni nəşri. /

Qeydlər /


DİGƏRLƏRİ

 


AFTOBİOQRAFİYA /

ƏSƏRLƏRİNİN BİBLİOQRAFİYASI /

Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər) /

Sənət düşüncələri /

Dilimiz-tariximiz /

Müasir Azərbaycan dil /

Теория комического (проблемы языковых средств и приемов). Баку, «Тахсил», 2004 /

SÖZ DEYƏNLƏR

Cahid İsmayiloğlu | Etnik Tarihimize ve Dilimize Yeni Bakış Açısı (Türkçe) /

Cahid İsmayiloğlu | Etnik Tariximize ve Dilimize Yeni Baxış (Azeri Dilinde) /

 

 

 
MÜNDƏRİCAT | AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Elmi Şurasının 9 mart 2005-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən çap olunur [protokol №4].

BİR NEÇƏ SÖZ

Ulu dil bəşərin sübh çağından nəhəng bir varlıq kimi boylanır. Öz törəmələrini hesaba almaq istəsə, təəccüb edər, çaşıb qalar. Onun ilk övladlarından – protodillərdən törəyən, bir dil ailəsi tərkibində birləşən qəbilə, tayfa, xalq dilləri, xalq dilləri daxilində ədəbi dil, dialekt və şivə qolları... – bunlar sanki on-on beş min il ərzində həndəsi silsilə ilə artıb-çoxalıb. Ən maraqlısı da budur ki, bütün bunlarda böyük bir nizam var, poeziya var, son dərəcə böyük qanunauyğunluqlar var. Dərinliklərə baş vurduqca, keçmişini öyrəndikcə insan özündə mənəvi yüksəklik duyur...

«Sənət düşüncələri» nə (1997) daxil olmayan xeyli məqaləm qalmışdı. Son illərdə daha ardıcıl işləmək imkanım olub. Keçən beş ildə ali məktəblər üçün «Müasir Azərbaycan dili (sintaksis)» dərsliyi, (2000, 2004), «Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər)» (2003) adlı monoqrafiya yazıb çap etdirmişəm, rus dilində «Komizm nəzəriyyəsi» kitabım (2004) nəşr olunub. Dilin yaranması, dil tarixi, dialektologiya, türkologiya, söz birləşməsi, cümlə və mətn problemlərinə dair xeyli məqalə yazmışam. Yazıçı dilinə, bədii əsərlərin təhlilinə, görkəmli elm və sənət adamlarının portret cizgilərinə, metodika məsələlərinə həsr olunmuş məqalələrim var. Bunların, demək olar ki, hamısı mərkəzi qəzet və jurnallarda çap olunub. Kitaba daxil edərkən mən onların üzərində yenidən işləmədim, yalnız redaktə xarakterli düzəlişlər etdim.

Məqalələrdə keçmiş quruluşa münasibətim olduğu kimi qalmaqdadır.

Mövzudan və üslubdan asılı olaraq, məqalələr müxtəlif keyfiyyətdədir. Bunların içərisində ilk qələm təcrübələrim də var, yaxın vaxtlarda yazdıqlarım da.

Hörmətli oxucu üçün xoş duyğular yaradan faydalı və isti bir söz tapılan anlarda mən də ruhən şad olacağam.

Qəzənfər Kazımov
12.11.2004

 

© 2006 Copyright WS Web Design Studio: www.webstudio.az mail@webstudio.az