BAŞ SƏHİFƏ
E-MƏKTUB
KEÇİDLƏR
QEYDLƏR

TƏŞƏKKÜRLƏR
- prof. Q.KAZIMOV
- IATP
- WEBStudio.az

 

Q.Ş.Kazımov. Dil, tarix və poeziya.
Beş fəsildən ibarət olan bu kitabda müəllifin dil və onun mənşəyi, dilimizin tarixi, dialektologiya, türkologiya, müasir dil və dilin tədrisi problemlərinə dair məqalələri toplanmışdır. Burada oxucu, eyni zamanda, bir sıra müsahibələrlə, dilçilik ədəbiyyatının, yazıçılarımızın əsərlərinin ədəbi-estetik və linqvistik təhlili ilə, görkəmli adamların həyatından bəhs edən xatirə-yazılarla da tanış olacaqdır.

Rəyçilər: S.A.Sadıqova, filologiya elmləri doktoru; Z.Ş.Əsgərli, filologiya elmləri doktoru.
Elmi redaktoru: R.H.Eyvazova, filologiya elmləri doktoru.

  

SEÇİLMİŞLƏR

 


Ulu dilin yaranması və protodillərə parçalanması.Türk protodili /

Azərbaycan tarixi – 1: dövlət, etnogenez və dilimizin mənşəyi məsələləri /

Aşina və Azərbaycan /

Müasir Axısqa dilinin tədqiqi. /

Bir dərslik haqqında. /

Xalq poeziyasında daşlaşan tariximiz. /

Tariximizə, dilimizə məhəbbətlə./

Dilimizin bu günü. /

Nizami Cəfərov. «Azərbaycanşünaslığa giriş». /

Ağamusa Axundov. «Dil və ədəbiyyat» iki cilddə. /

Bədii ədəbiyyatda xüsusi adların komik təbiəti. /

T.İ.Hacıyev və K.N.Vəliyev. Azərbaycan dili tarixi (oçerklər və mətnlər). /

Nəriman Nərimanov – 125. /

Dəliliyin xeyiri. /

«Tiqana» /

Dədə Qorquda müraciətlə «Dədəm Qorqut» poeması. /

Alim ömrü. /

«İzahlı dilçilik lüğəti». /

«VII-VIII siniflərdə Azərbaycan dili dərsləri». /

«Azərbaycan dili»nin yeni nəşri. /

Qeydlər /


DİGƏRLƏRİ

 


AFTOBİOQRAFİYA /

ƏSƏRLƏRİNİN BİBLİOQRAFİYASI /

Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər) /

Sənət düşüncələri /

Dilimiz-tariximiz /

Müasir Azərbaycan dil /

Теория комического (проблемы языковых средств и приемов). Баку, «Тахсил», 2004 /

SÖZ DEYƏNLƏR

Cahid İsmayiloğlu | Etnik Tarihimize ve Dilimize Yeni Bakış Açısı (Türkçe) /

Cahid İsmayiloğlu | Etnik Tariximize ve Dilimize Yeni Baxış (Azeri Dilinde) /

 

 

 
MÜNDƏRİCAT / V. MƏKTƏB, TƏDRİS, DƏRSLİK /

Q E Y D L Ə R

I. DİLİN TARİXİ. DİALEKTOLOGİYA.

TÜRKO­LO­G­İYA

 

Ulu di­lin ya­ran­ma­sı və pro­to­dil­lə­rə par­ça­lan­ma­sı. Türk pro­to­di­li. - « İki sa­hil», 15 yan­var 2002; The first hu­man lan­qu­a­qe and its ­de­ri­va­ti­ons (ing­i­lis di­lin­də). «Azər­bayc­an» jur­na­lı, «Nur­lan» nə­ş­riyy­a­tı, MEA-nın xə­bər­lə­ri, N 1 - 2, 2003, s. 56-59.

Azər­bayc­an ta­ri­xi - 1: döv­lət, et­no­g­e­nez və di­li­mi­zin mən­şəyi mə­sə­lə­­lə­ri. «Tə­zad­lar» qə­ze­ti­nin 2002-ci il 3-10, 10-17, 17-24, 24-31 iy­ul, 31 iy­ul - 7 av­qust, 7-14, 14-21, 21-28 av­qust ta­rix­li nö­m­rə­­lə­rin­də dərc olun­muş­dur. Oxuc­u­la­rın xa­hi­şi ilə ki­ta­ba da­xil et­dim.

Er­kən or­ta əsrlər­də Azər­bayc­an xal­qı­nın və di­li­nin tə­şək­kü­lü. « Kre­­do» qə­ze­ti: 17, 25, 31 de­kabr 2004, ¹ 101-102; 103-104; 105-106.

Kİ-Sİ­KİL, yox­sa QI­ZOĞ­UL və ya QƏ­DİM ABİ­DƏ­NİN Dİ­Lİ­NİN TƏD­Qİ­Qİ . V.Məm­mə­do­vun «Da­s­ta­ni-Əh­məd Hə­ra­mi» poe­ma­­sı­nın di­li və üslu­bu» (Ba­kı, 2001) ki­ta­bı­na ön söz ki­mi çap olun­muş­dur, s. III - XVII.

Aşi­na və Azər­bayc­an. «Əda­lət» qə­ze­ti­nin 2004-cü il ta­rix­li 14, 18, 19, 22 may nö­m­rə­lə­rin­də dərc olun­muş­dur. Te­zis şək­lin­də «Azər­­bayc­an və Türkiyə el­mi-prak­tik sim­po­zi­u­mu­nun ma­te­ri­al­la­rı»n­da (İq­ti­sad uni­ver­si­te­ti, Ba­kı, 2004, s.170) və «Türk Dil Ku­ru­mu. V Ulus­la­ra­ra­sı türk dil ku­rul­tayı. Bil­di­ri özet­ler»də (An­ka­ra, 20 eylül - 26 eylül (sen­tyabr) 2004, s.105 -106) çap olun­muş­dur. İq­ti­sad uni­ver­si­te­tin­də və Türk Dil Ku­ru­mu­nun 5-ci qu­rul­tay­ın­da mə­ru­zə edil­miş­dir.

Nüvə­di ya­nğ­ı­sı və ya to­po­nim­lə­rin ye­ni ömrü . «İki sa­hil» qə­ze­ti­nin 16 mart 2002-ci il nö­m­rə­sin­də dərc olun­muş­dur. Əh­mə­də­li Əliy­e­vin «Azər­bayc­an di­li­nin Meğ­ri şi­və­lə­ri» (Ba­kı, «Elm», 2003) ki­ta­bın­da ön söz ki­mi ve­ril­miş­dir (s.35-50); «Ve­di­ba­sar» qə­ze­ti, 17-31 okty­abr, 1-15 noy­abr, 16-30 noy­abr, 1-15 de­­kabr 2003.

Azər­bayc­an di­li­nin Azər­bayc­a­nın qər­bin­də yer­lə­şən qə­rib ləhc­ə­si. «İraq-türkman ləhc­ə­si» (Ba­kı, «Elm», 2004, s.3-22) ki­ta­bın­da ön söz ki­mi ve­ril­miş­dir.

Təd­qi­qi mümkün ol­may­an şi­və­lə­rin təd­qi­qi Azər­bayc­an di­li­nin Çəm­bə­rək və Kar­van­sa­ray şi­və­lə­ri. Şöv­kət Kə­ri­mo­vun «Azər­bayc­an di­li­nin Çəm­bə­rək və Kar­van­sa­ray şi­və­­lə­ri» (Ba­kı, «Nur­lan», 2004) ki­ta­bın­da ön söz ki­mi çap olun­muş­dur (s.8-19).

Dil­çi-eti­mo­loq. V.İ.Le­nin ad.APİ-nin «El­mi əsər­lə­r»i, 1969, N 6, s.28 -34.

Müa­sir Axıs­qa di­li­nin təd­qi­qi . İ.Ka­zı­mo­vun «Axıs­qa türklə­rinin di­li» (Ba­kı, «Elm»,1999) ki­ta­bı­na ön söz, s.1 - 13.

______

 

II. Dİ­Lİ­Mİ­ZİN QU­RU­LU­ŞU:

OR­FO­QRA­FİYA, OR­FO­E­PİYA, LEK­Sİ­KA,

MOR­FO­LO­G­İYA, CÜMLƏ VƏ MƏTN PRO­BLEM­LƏ­Rİ

 

Or­fo­e­piy­a­mız öy­rə­ni­lir . «Ədə­biyy­at və inc­ə­sə­nət», 19 senty­abr 1970.

Bir dər­slik haq­qın­da . «Azər­bayc­an gənc­lə­ri», 7 de­kabr 1972. Ki­çik bir ya­zı ol­sa da, bu ya­zı mə­nim üçün əziz­dir. Çünki pro­fes­sor Ə.Də­mir­çi­za­də oxu­muş­ və ona xoş tə­sir bağ­ı­ş­la­dığ­ı­nı bil­dir­miş­di.

«Əsas»ın iş­lən­mə­si­nə əsas var­dır. « Gənc müəl­lim», 28 mart 1974.

Bağ­lay­ıc­ı­sız ta­be­li mürək­kəb cümlə­lə­rin struk­tur-se­man­tik xüsu­siy­yət­lə­ri. F.Cə­li­lo­vun «Mürək­kəb cümlə sin­tak­si­si» (Ba­kı, «Ma­a­rif», 1983) ki­ta­bı­na ön söz, s. 3-6.

Xal­qın et­no-linq­vi­s­tik yad­da­şı - əra­zi to­po­nim­lə­ri. Ça­par Kazı­mo­vun «Cə­b­ray­ıl tlpo­nim­lə­ri» (Ba­kı, «Sa­bah», 1995) ki­ta­bı­na ön söz, s. 3-6.

Xalq po­eziy­a­sın­da da­ş­la­şan ta­ri­xi­miz. H.Mir­zəy­e­vin «Aşıq poe­ziy­a­sın­da ya­şay­an ad­la­rı­mız və ta­ri­xi­miz (Ba­kı, 1997) ki­ta­bı­na ön söz, s. 3 - 5.

Mətn dil­çi­liyi pro­blem­lə­ri. Əfqan Ab­dul­lay­e­vin «Ak­tu­al üzv­lən­­mə və mətn» (Ba­kı, Xə­zər Uni­ver­si­te­ti Nə­ş­riyy­a­tı, 1998) ki­ta­bı­na ön söz, s. 5 - 21..

Ta­ri­xi­mi­zə, di­li­mi­zə mə­həb­bət­lə. M.Nu­riy­e­va­nın «Ta­ri­xi­mi­zin söz yad­da­şı» (Ba­kı, 1998) ki­ta­bı­na ön söz, s.5 - 6.

Ədə­bi di­li­mi­zin sin­tak­si­si­nə ye­ni ba­xış . (prof.H.Mir­zə­yev­lə). - «İki sa­hil», 18 de­kabr 1998.

Mətn dil­çi­liy­i­nin ak­tu­al pro­blem­lə­ri . «Mətn sin­tak­si­si­nin prob­lem­lə­ri­nə bir nə­zər» adı ilə ix­ti­sar­la «Türko­lo­g­iya» jur­na­lın­da (Ba­kı, 2002, ¹ 1-2, s. 90 -92) çap olun­muş­dur.

-sa,-sə şə­kil­çi­si, onun pra­for­ma və de­ri­vat­la­rı­nın, qram­ma­tik və üslu­bi xüsu­siyy­ət­lə­ri­nin təd­qi­qi. G.Ab­dul­lay­e­va­nın «Azər­bay­can di­lin­də -sa,-sə şə­kil­çi­si, onun qram­ma­tik və üslu­bi xüsu­siyy­ət­ləri» (Ba­kı, «Elm», 2000) ki­ta­bı­na ön söz, s. 3-13.

Mət­nin qu­rul­ma tex­ni­ka­sı və se­man­tik struk­tu­ru. N.No­v­ru­zova­nın «Mətn sin­tak­si­si» (Ba­kı, «Təh­sil», 2002) ki­ta­bı­na ön söz, s. 5-12.

Di­li­mi­zin bu günü. « İki sa­hil», 13 iy­ul 2002. «Xu­da­fə­rin», 28 de­kabr 2002 (Müsa­hi­bə­ni «İki sa­hil» qə­ze­ti­nin müxbi­ri Emin Hac­ı­lı apa­rıb).

«Or­fo­qra­fiya qay­da­la­rı»nın ye­ni lay­i­hə­si haq­qın­da. İlk də­fə çap olu­nur.

Ni­za­mi Cə­fə­rov. «Azər­bayc­anşünas­lığa gi­riş» . Ya­zı­dan «Azər­­baycan di­li­nin ta­ri­xi» ki­ta­bın­da (Ba­kı, 2003) is­ti­fa­də edil­miş­dir.

Mürac­i­ət bil­di­rən söz­lər. İlk də­fə çap olu­nur.

Ağ­a­mu­sa Axun­dov. «Dil və ədə­biyy­at» iki cild­də. Ba­kı, 2003. «Təh­sil pro­blem­lə­ri» qə­ze­ti, 1 - 10 de­kabr 2003.

Ra­sim Qa­raca ilə ba­laca bir dil söh­bə­ti. «Ba­kı-Xə­bər» qə­ze­ti, 19-20 iy­un 2004.

 

III. ƏDƏ­Bİ DİL, BƏ­Dİİ DİL,

TƏN­QİD VƏ ƏDƏ­BİYY­ATŞÜNAS­LIQ

 

Bə­dii ədə­biyy­at­da xüsu­si ad­la­rın ko­mik tə­bi­ə­ti . «Azər­bayc­an ono­ma­s­ti­ka­sı pro­blem­lə­ri­nə da­ir kon­fran­sın ma­te­ri­al­la­rı», Ba­kı, APİ nə­ş­ri, 1987, s. 237-241.

Füzulidən praktikum . İlk dəfə çap olunur.

T.İ.Hacıyev və K.N.Vəliyev. Azərbaycan dili tarixi (oçerklər və mətn­lər). İlk dəfə çap olunur.

Sə­nət­ka­rın qüdrə­ti. « So­vet Er­mə­ni­s­ta­nı», 4 iy­un 1983.

Müa­sir­lik ru­hu ilə . «Ədə­biyy­at və inc­ə­sə­nət», 6 mart 1987.

Nə­ri­man Nə­ri­ma­nov - 125 . Kon­fran­sda söy­lən­miş gi­riş nit­qi. İlk də­fə çap olu­nur.

Xalq se­vg­i­si ilə . «Za­man» qə­ze­ti, 26 fe­v­ral 1998.

Fi­zi­ka ilə li­ri­ka­nın vəh­də­ti. Vüqar Əliy­e­vin «Çı­rağ­ı­mı se­vən­lə­rə» (Ba­kı, Kür,1998) ki­ta­bı­na ön söz, s. 3-11; «Şər­qin sə­si», iy­ul 1998, ¹ 15.

Ürək dər­di, Və­tən ya­nğ­ı­sı . Oq­tay Zə­ng­i­lan­lı­nın «Bir tən­ha­lıq ax­ta­rı­ram» ki­ta­bı­na (Ba­kı,1999) ön söz, s. 3-10.

Rey­han ətir­li şer­lər. « Ədə­biyy­at qə­ze­ti», 22 yan­var 1999; Y.Nə­sir­­li­nin «Əg­ər ki yı­xıl­sam, çi­nar gö­s­tə­rin» ki­ta­bın­da (Ba­kı, Şərq-Qərb nə­ş­riyy­a­tı, 2000), s. 295-306, 512-520.

Özü ni­sg­il­li, ta­leyi xoş­bəxt şa­ir. «Cümə» - «Xalq qə­ze­ti»nin əla­və­si, 29 yan­var - 4 fe­v­ral 1999.

Də­li­liy­in xey­i­ri . «İki sa­hil», 2 fe­v­ral 1999.

Dünya­mı­zın dərd­lə­ri. «İki sa­hil», 3 mart 1999.

Fəl­sə­fi düşüncə­nin, Şərq fə­l­sə­fə­si­nin po­etik ifa­də va­si­tə­lə­ri. «Sər­bəst düşüncə», 5-15 fe­v­ral 2000.

Xalq na­mi­nə, haqq-əda­lət na­mi­nə . «Gü­nay» (19-25 fe­v­ral 2000) qə­ze­tin­də çap olun­muş­dur.. Müsa­hi­bə­ni Əli Sə­mə­dov apar­mış­dır.

Kö­v­rək duyğ­u­lar . Ya­sif Nə­sir­li­nin «Əg­ər ki yı­xıl­sam, çi­nar gös­tə­rin» (Ba­kı, Şərq-Qərb nə­ş­riyy­a­tı, 2000) ki­ta­bı­na ön söz, s. 3-32

Həs­sas qəl­bin kö­v­rək duyğ­u­la­rı . Zen­fi­ra Məm­məd qı­zı­nın «Göz­lə­ri­ni görüm sə­nin» ki­ta­bı­na (Ba­kı, « Sa­bah », 2001) ön söz, s. 3 - 10.

Şa­i­rin po­eziya di­li . «İki sa­hil», 2 mart 2001; «Ünsiyy­ət» qə­ze­ti, xüsu­si bu­ra­xı­lış, ap­rel 2001.

Po­eziy­a­nın şi­rin di­li haq­qın­da . «İki sa­hil», 2 okty­abr 2001; «Azər­bayc­an müəl­li­mi», 4 okty­abr 2001.

Mir­zə İb­ra­hi­mov və di­li­miz. «İki sa­hil», 5 de­kabr 2001.

« Ti­qa­na », Əli­sa­hib Əroğ­u­lun «Ti­qa­na» he­kay­ə­lər ki­ta­bın­da (Ba­kı, 2003)

 

Ma­lik Rəc­ə­bin «Həy­at bu­ru­lğ­a­nı »n da ro­ma­nı və so­si­al-ic­ti­mai düşün­cə­­lər . «Kredo» qəzetinin 2005-ci il fevral nömrələrində çap olunub.

Dünya­nı da­ha ay­dın gö­rən şa­ir . «Kre­do» qə­ze­ti­nin 15, 22, 29 may 2004-cü il nöm­rə­lə­rin­də dərc olun­muş­dur.

Bir həy­at ro­ma­nın­da bir ne­çə ro­man və ya Hi­day­ə­tin «Bur­dan min at­lı keç­di» əsə­ri ba­rə­də düşüncə­lə­rim. «İki sa­hil», 16, 17 iy­ul 2004.

Də­də Qor­qu­da mürac­i­ət­lə «Də­dəm Qor­qut » po­ema­sı.. «Kre­do», 9 okty­abr 2004; «Qaf­qa­zın sə­si», 27 okty­abr - 2 noy­abr 2004.

Gen­nən ba­xıb ya­nan könül. « Kre­do», 6 noy­abr 2004.

Uzun ay­rı­lıq­dan so­nra. « Ədə­biyy­at qə­ze­ti»ndə (24 de­kabr 2004, N 51) və «Unu­dul­maz şa­ir» adı ilə «Kre­do» (12 noy­abr 2004) qəzetində çap olunmuşdur.

Şa­ir Fər­qa­nəyə mək­tub. « Kre­do», 27 noy­abr 2004.

 

IV. MÜA­SİR­LƏ­Rİ­MİZ:_

DOĞ­MA VƏ YA­XIN ADAM­LAR

 

Alim ömrü. «Xalq qə­ze­ti», 30 okty­abr 1998.

Mə­nə­vi xə­zi­nə­mi­zin yo­rul­maz top­lay­ıcı və təd­qi­qat­çı­sı .. «Düşüncə» - prof. M.Hə­ki­mov - 70. Xüsu­si bu­ra­xı­lış, may 1999.

Yet­mi­şə bir qa­lan­da . «İki sa­hil», 8 iy­un 1999.

« İl­lər onu özü ilə gə­ləc­əyə apa­rır ». «Ulus» qə­ze­ti, 28-31 av­qust 1999.

B u da mə­nim nəğ­məm . «Al­lah­ver­di Ver­di­za­də», Ba­kı, Ça­şı­oğlu, 2000, s. 57-67.

50 ilin işığ­ın­da. «İki sa­hil», 2 fe­v­ral 2000.

Əziz dost, unu­dul­maz yol­daş . «Türk bi­li­mi ara­ş­tır­ma­la­rı», 9 sayı, Si­vas, 2000, s. 27-29.

Mənim tanıdığım Yasif. Ya­sif Nə­sir­li­nin «Əg­ər ki yı­xıl­sam, çinar gö­s­tə­rin» (Ba­kı, Şərq-Qərb nə­ş­riyy­a­tı, 2000) ki­ta­bı­na ön söz.

İn­san tə­bi­ə­ti və dil­çi­lik. «Təd­qiq­lər -1»., AMEA-nın Nə­si­mi ad. Dil­çi­lik İn­s­ti­tu­tu, 2002, s. 10 - 12.

Kol­xoz rəh­bə­ri. Əli­sa­hib Əroğ­ul. Tor­paq ətir­li in­san. Ba­kı, 2002, s. 56 -64.

İki il. Qiy­a­səd­din Qey­bul­lay­ev. « Kre­do», 27 noy­abr 2004.

Bu da bir ta­le, bu da bir ya­zı. Prof. Rə­hi­lə Mə­hər­rə­mo­va - 80, Ba­kı, «Nur­lan», 2003, s. 65 - 68.

Di­a­lek­to­lo­g­iya el­mi­nin ve­te­ra­nı. Se­fi Beh­bu­dov. «Azər­bayc­an di­li şi­­və­lə­ri­nin omo­nim­lər lüğə­ti» (Ba­kı, «Nur­lan», 2003) ki­ta­bı­na ön söz, s. 3-4.

Həy­a­tın şa­ir et­diyi adam . Nəc­im İs­may­ı­loğ­lu (Si­nə Tu­mas­lı), «Ya­şat Azər­bayc­a­nı», Ba­kı, 2003, s. 5-7.

Uzaq gə­ləc­əy­in ada­mı. « Kre­do», 4 de­kabr 2004.

Nə tez 50? . «Təd­qiq­lər - 2», Azər­bayc­an MEA-nın Nə­si­mi ad. Dil­çi­lik in­sti­tu­tu, Ba­kı, 2004, s. 313 - 316.

Dağ­la­rın gözünün ya­şı­na bax­ma . « Kre­do», 20 noy­abr 2004.

 

V. MƏK­TƏB, TƏ­D­RİS, DƏR­SLİK

 

Müxtə­lif qeyd­lər dəf­tə­ri. «Azər­bayc­an müəl­li­mi», 23 may 1965.

«İzah­lı dil­çi­lik lüğə­ti» . «Gənc müəl­lim», 25 iy­un 1970.

Dil­çi­lik pro­qram­la­rı . «Azər­bayc­an müəl­li­mi», 22 iy­ul 1970.

Mək­təb və ədə­bi tə­ləffüz . «Gənc müəl­lim», 14 mart 1975.

« VII-VIII si­ni­f­lər­də Azər­bayc­an di­li dər­slə­ri ». «Azər­bayc­an müəl­li­mi», 22 iy­un 1977.

IV-VIII si­ni­f­lə­rin Azər­bayc­an di­li pro­qra­mı . «Azər­bayc­an müəl­li­mi», 14 senty­abr 1979.

« Azər­bayc­an di­li » - 7. « Azər­bayc­an müəl­li­mi», 14 senty­abr 1984.

Xüsu­si se­mi­nar­la­rın tə­d­ri­si key­fiyy­ə­ti­ni yax­şı­laş­dır­maq yol­la­rı ba­rə­də . «Azər­bayc­an di­li». Re­s­pub­li­ka el­mi-me­to­dik kon­fran­sı­nın ma­te­ri­al­la­rı, 1984, s. 148 - 152.

Da­ha key­fiyy­ət­li dər­slik­lər uğ­run­da. Kon­fran­sda edil­miş çıxışın mət­ni. Mətn ix­ti­sar­la «Mək­təb is­la­ha­tı və pe­da­qo­ji təh­sil». (Ba­kı, APİ nə­ş­ri, 1986) məc­mu­ə­sin­də çap olun­muş­dur.

Ye­ni pro­qra­mın sin­tak­sis böl­mə­si .İlk də­fə çap olu­nur.

«Azər­bayc­an di­li»nin ye­ni nə­ş­ri . «Azər­baycan» qə­ze­ti, 5 oktyabr 2003. IV Ba­kı Ki­tab Bay­ra­mın­da (26 may 2004) ke­çi­ril­miş Re­s­pub­li­ka müsa­bi­qə­sin­də «Azər­bayc­an di­li» dər­sliyi (8-9-cu si­ni­f­lər üçün, 2003) «İlin uğ­ur­lu dər­sliyi» dip­­lo­mu­na lay­iq görülmüşdür. Bax: «Ədə­biyy­at qə­ze­ti», 26 may 2004; «Re­s­pub­­­li­ka», 3 iy­un 2004; «Xalq qə­ze­ti», 4 iy­un 2004; «Pa­ri­tet», 3 - 4 iy­un 2004; «Azər­bayc­an müəl­li­mi», 11 iy­un 2004 və s.

 

 

© 2006 Copyright WS Web Design Studio: www.webstudio.az mail@webstudio.az