BAŞ SƏHİFƏ
E-MƏKTUB
KEÇİDLƏR
QEYDLƏR

TƏŞƏKKÜRLƏR
- prof. Q.KAZIMOV
- IATP
- WEBStudio.az

 

Q.Ş.Kazımov. Dil, tarix və poeziya.
Beş fəsildən ibarət olan bu kitabda müəllifin dil və onun mənşəyi, dilimizin tarixi, dialektologiya, türkologiya, müasir dil və dilin tədrisi problemlərinə dair məqalələri toplanmışdır. Burada oxucu, eyni zamanda, bir sıra müsahibələrlə, dilçilik ədəbiyyatının, yazıçılarımızın əsərlərinin ədəbi-estetik və linqvistik təhlili ilə, görkəmli adamların həyatından bəhs edən xatirə-yazılarla da tanış olacaqdır.

Rəyçilər: S.A.Sadıqova, filologiya elmləri doktoru; Z.Ş.Əsgərli, filologiya elmləri doktoru.
Elmi redaktoru: R.H.Eyvazova, filologiya elmləri doktoru.

  

SEÇİLMİŞLƏR

 


Ulu dilin yaranması və protodillərə parçalanması.Türk protodili /

Azərbaycan tarixi – 1: dövlət, etnogenez və dilimizin mənşəyi məsələləri /

Aşina və Azərbaycan /

Müasir Axısqa dilinin tədqiqi. /

Bir dərslik haqqında. /

Xalq poeziyasında daşlaşan tariximiz. /

Tariximizə, dilimizə məhəbbətlə./

Dilimizin bu günü. /

Nizami Cəfərov. «Azərbaycanşünaslığa giriş». /

Ağamusa Axundov. «Dil və ədəbiyyat» iki cilddə. /

Bədii ədəbiyyatda xüsusi adların komik təbiəti. /

T.İ.Hacıyev və K.N.Vəliyev. Azərbaycan dili tarixi (oçerklər və mətnlər). /

Nəriman Nərimanov – 125. /

Dəliliyin xeyiri. /

«Tiqana» /

Dədə Qorquda müraciətlə «Dədəm Qorqut» poeması. /

Alim ömrü. /

«İzahlı dilçilik lüğəti». /

«VII-VIII siniflərdə Azərbaycan dili dərsləri». /

«Azərbaycan dili»nin yeni nəşri. /

Qeydlər /


DİGƏRLƏRİ

 


AFTOBİOQRAFİYA /

ƏSƏRLƏRİNİN BİBLİOQRAFİYASI /

Azərbaycan dilinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər) /

Sənət düşüncələri /

Dilimiz-tariximiz /

Müasir Azərbaycan dil /

Теория комического (проблемы языковых средств и приемов). Баку, «Тахсил», 2004 /

SÖZ DEYƏNLƏR

Cahid İsmayiloğlu | Etnik Tarihimize ve Dilimize Yeni Bakış Açısı (Türkçe) /

Cahid İsmayiloğlu | Etnik Tariximize ve Dilimize Yeni Baxış (Azeri Dilinde) /

 

 

 
MÜNDƏRİCAT / III. ƏDƏBİ DİL, BƏDİİ DİL, TƏNQİD VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ /

«Tİ­QA­NA»

 

Azər­bayc­an xal­qı­nın böyük dərd­lə­rin­dən olan Qa­ra­bağ möv­zu­su ha­zır­kı bə­dii və pub­li­si­s­tik ədə­biyy­a­tın ən ak­tu­al möv­zu­su ol­maq­la böyü­mək­də olan nəs­lin və­tən se­vg­i­si, düşmə­nə ni­frət ru­hun­da tər­biy­ə­si sa­hə­sin­də ən mühüm və ən tə­sir­li va­si­tə he­sab olu­nur. La­kin on min­lər­lə gü­nah­sız in­sa­nın - qoc­a­la­rın və kör­pə­lə­rin, ki­şi­lə­rin və qa­dın­la­rın qa­nı­na ba­is olan Qa­ra­bağ müha­ri­bə­si haq­qın­da hə­lə də dəy­ər­li əsər­lər çox az ya­zıl­mış, azğ­ın qon­şu­la­rı­mı­zın mən­fur si­ma­sı böyü­mək­də olan nəs­lə hə­lə ki­fay­ət qə­dər ta­nı­dıl­ma­mış­dır. Bu cəhət­lə­ri nə­zə­rə ala­raq, ya­zı­çı-jur­na­list Əli­sa­hib Əroğ­ul bu də­fə iste­dad və əmə­yi­ni Qa­ra­bağ uğ­run­da ge­dən müba­ri­zə­nin tə­s­vi­ri­nə yö­nəlt­miş, xal­qı­mı­zın bu döyü­şlər­də­ki rə­şa­də­ti­ni əks et­di­rən sil­si­lə he­kay­ə­lər yaz­mış­dır. Əroğ­ul Qa­ra­bağ uğ­run­da ge­dən döyü­şlə­rin fəal iş­ti­rak­çı­sı, ön cəb­hə­nin döyüş­çü­lə­rin­dən ol­duğ­un­dan gözü ilə gördüyü, bi­la­va­si­tə şa­hi­di ol­duğu ti­pik ha­di­sə­lə­ri qə­lə­mə al­mış, azğın düş­mə­nin mən­fur si­ma­sı­nı us­ta­lıq­la ümu­mi­ləş­dir­mək­lə ya­na­şı, xal­qı­mı­zın uşaq­dan böyüyə bu döyü­şlər­də necə mərd­lik­lə vu­ruş­duğu­nu re­al ci­zg­i­lər­lə əks et­di­rə bil­miş­dir. Xə­ya­nət və xəy­a­nət­kar­lıq hal­la­rı, və­tən uğ­run­da döyüş­lər­dən və­zi­fə və sər­vət eh­ti­ra­sı ilə is­ti­fa­də edən­lə­rin ya­ra­maz si­ma­sı da müəl­li­fin nə­zə­rin­dən qaç­ma­mış­dır.

Ə.Əroğ­u­lun he­kay­ə­lə­ri bu gü­nə qə­dər ya­zıl­mış əsər­lər­dən da­ha əha­tə­li olub, tə­sir gücü, yüksək tər­biy­əvi əhə­­miy­yə­ti ilə se­çi­lir. Hekay­ə­lər emo­si­o­nal və tə­sir­li bir dil­də ya­zıl­dığ­ın­dan oxuc­u­nu çə­kib öz ar­dınca apa­rır, düşmə­nə ni­frət his­si­ni güc­lən­di­rir. Gənc­li­yin hərbi və­tən­pər­vər­lik tər­biy­ə­sin­də he­ka­yə­lə­rin fay­da­sı olac­aq­dır.

Qa­ra­bağ azad­lıq döyü­şlə­ri­nin ba­şa çat­ma­dığı ha­zır­kı dövr­də müstəs­na əhə­miyy­ə­ti­ni nə­zə­rə ala­raq, biz Əli­sa­hib Əroğ­u­lun «Ti­qa­na» he­kay­ə­lər top­lu­su­nu Təh­sil Na­zir­liy­i­nin qri­fi ilə ümum­təh­sil mək­təb­lə­ri­nin şa­g­ird­lə­ri üçün Qa­ra­bağ möv­zu­su­na da­ir əla­və və­sa­it ki­mi çap olun­ma­sı­nı da­ha fay­da­lı he­sab edi­rik.

 

25.06.2002

 

 

© 2006 Copyright WS Web Design Studio: www.webstudio.az mail@webstudio.az